Αποποίηση Ευθυνών

Με την χρήση των πληροφοριών αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρία μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης και τους κάτωθι όρους χρήσης:

Η χρήση τεχνικών HypnoBirthing Greece δεν υποκαθιστά τη συμβουλή ή την παρουσία, κατά τη γέννηση ή οποιοδήποτε μέρος της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας, ενός ειδικευμένου ιατρού, μαιευτή/μαίας ή μαιευτήρα. Δεν αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ή αλλιώς εναλλακτική λύση στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη ή στην επαγγελματική ιατρική συμβουλή με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες έχετε σχετικά με τη χρήση του HypnoBirthing Greece και του hypnobirthing, οι οποίες προκύπτουν από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να συζητηθούν από εσάς μαζί με τον επαγγελματία υγείας που έχει αναλάβει τη φροντίδα σας, ώστε να επιβεβαιώσει σε εσάς ή σε τρίτους την ασφάλεια ή την καταλληλόλητα αυτού του προγράμματος πριν το ξεκινήσετε.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στα μαθήματα και στον ιστότοπο ή μέσω αυτών και οι υπηρεσίες μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης ιατρικής γνώμης ούτε αποτελούν υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, της διάγνωσης και της θεραπείας και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιον λογαριασμό και με γνώση και αποδοχή ίδιου κινδύνου στις οποίες προβαίνει o επισκέπτης / χρήστης με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία μας και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των μαθημάτων / του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνουμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στα μαθήματα, στον ιστότοπο ή μέσω αυτών πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Η εταιρία μας και τα πρόσωπα που συμμετέχουν και εκπροσωπούν αυτήν δεν ευθύνονται για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική ή οιαδήποτε περαιτέρω, ζημία, ποινική ευθύνη ή αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία φυσική ή ηθική, βλάβη της υγείας, λανθασμένη χρήση των μαθημάτων, του παρόντος ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση των μαθημάτων, του παρόντος ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στα μαθήματα, στον ιστότοπο ή μέσω αυτών από τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία μας δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τα μαθήματα, ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Συνιστάται να επανελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο ιστότοπός μας θα παρέχει συνδέσμους υπερκειμένου (hypertextlinks)  προς ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται έγκριση εκ μέρους μας των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται στους εν λόγω ιστότοπους ή μέσω αυτών. Η χρήση αυτών των συνδέσμων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων. Η εταιρία μας δεν έχει εξακριβώσει την αλήθεια, την ακρίβεια, τη λογική, την αξιοπιστία και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Ο επισκέπτης / χρήστης των μαθημάτων, του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών μας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους ανωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, του υλικού, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των ηχητικών αρχείων που περιλαμβάνονται στα μαθήματα, στον ιστότοπο ή παρέχονται από εμάς. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών μας και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Η εταιρία μας ελέγχει και διατηρεί τον ιστότοπο στην Ελλάδα και δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς χρήση σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία

Η εταιρία μας διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) σχετικά με όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μαθήματα, στον ιστότοπο ή μέσω αυτού από τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικαστικού και ηχητικού υλικού και όσων ακόμη παρέχονται από εμάς και ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται εν όλω ή έστω εν μέρει η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, μεταφόρτωση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου, παρασχεθέντος υλικού ως ανωτέρω και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση χωρίς όμως να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας. Ο/η εκάστοτε συμμετέχων/ουσα συμφωνεί ρητώς να μην καταγράψει ηχητικά, οπτικά ή άλλως το μάθημα ή οποιοδήποτε τμήμα του.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε εγγράφως μέσω του παρόντος ιστότοπου αλλά και συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο σας παραδώσουμε τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς για την καλύτερη από εμάς παροχή των υπηρεσιών μας. Επομένως, οι συμμορφούμενες πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και δεδομένων καθίστανται αναπόσπαστα μέρη των υπηρεσιών μας. Συνεπώς, επεξεργαζόμαστε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μας. Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παράσχουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες. Εάν αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους σε εμάς δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών μας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία μας και ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το!