Όροι παροχής υπηρεσιών HypnoBirthing Greece

Η παροχή των υπηρεσιών της HYPNOBIRTHING GREECE διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς με τη συμμετοχή σας στα Προγράμματα και τη χρήση των υπηρεσιών μας συμφωνείτε, αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και συμφωνίες, δεσμεύεστε νομικά από αυτούς και συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYPNOBIRTHING GREECE

1.1 Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BLOSSOM & HYPNOBIRTHING GREECE» (στο εξής και «HYPNOBIRTHING GREECE»), παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και παρουσίασης τεχνικών υπνοθεραπείας (hypnobirthing) κατά την προγεννητική προετοιμασία από πιστοποιημένη προς τούτο εκπαιδεύτρια (στο εξής η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ), μέσω ομαδικών ή ατομικών συνεδριών, που λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ. Συγκεκριμένα έχει ετοιμάσει και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

1.2 Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE

1.2.1 Βασικό Πρόγραμμα «HYPNOBIRTHING GREECE»:

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προγεννητικής προετοιμασίας (στο εξής και το «Βασικό Πρόγραμμα»), το οποίο αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα hypnobirthing που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα και το μοναδικό Trauma-Informed hypnobirthing πρόγραμμα. Συνδυάζοντας στοιχεία από τις κορυφαίες μεθόδους The Leclaire Method® και KG Hypnobirthing, τη διδασκαλία Lamaze, την προσέγγιση Spinning Babies®, τη διαδικασία εστίασης Focusing αλλά και την εμπειρία της δημιουργού και εκπαιδεύτριας Ευτυχίας Τοπούζη σε αυτά, το προγεννητικό πρόγραμμα HypnoBirthing Greece καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των γυναικών που γεννούν στην Ελλάδα σήμερα και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές ύπνωσης και υπνοθεραπείας κατά τον τοκετό τους.

Το Βασικό Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται σε αντίστοιχες συνεδρίες, ομαδικές ή ατομικές, που λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ.

1.2.2 Εντατική προετοιμασία «HYPNOBIRTHING GREECE»: κατά την οποία παρουσιάζονται στοιχεία του Βασικού Προγράμματος σε δύο τρίωρες ατομικές συναντήσεις και

1.2.3 Εξατομικευμένη συνεδρία: πρόκειται για ατομικές συνεδρίες 2,5 ωρών η κάθε μία, με διάφορες εξατομικευμένες θεματικές, οι οποίες ενδιαφέρουν τον εκάστοτε συμμετέχοντα.

 

2. ΑΜΟΙΒΗ –  ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ

2.1 Αμοιβή

2.1.1 Βασικό Πρόγραμμα «HYPNOBIRTHING GREECE»: Το κόστος συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες είναι διακόσια ΕΥΡΩ (200 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ). Το κόστος των ατομικών συνεδριών είναι τριακόσια ΕΥΡΩ (300 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ). 

2.1.2 Εντατική προετοιμασία «HYPNOBIRTHING GREECE»: Το κόστος συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) πλέον ΦΠΑ.

2.1.3 Εξατομικευμένη συνεδρία: Το κόστος συμμετοχής είναι εκατό ΕΥΡΩ (100 €) πλέον ΦΠΑ ανά συνεδρία.

2.2 Κράτηση θέσης

Η κράτηση θέσης σε ομάδα γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η καταβολή του συνόλου της ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ με την εγγραφή και πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας.

Η κράτηση θέσης για δια ζώσης κατ’ ιδίαν συνεδρίες γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η προκαταβολή ποσού ύψους 50% της Αμοιβής κάθε Προγράμματος/Υπηρεσίας. Η αποπληρωμή ολοκληρώνεται με την έναρξη των συνεδριών.

Η κράτηση θέσης για εξ αποστάσεως (διαδικτυακές) κατ’ ιδίαν συνεδρίες γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η καταβολή του συνόλου της Αμοιβής κάθε Προγράμματος/Υπηρεσίας με την εγγραφή και πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας.

2.3 Ακύρωση συμμετοχής 

Η ΑΜΟΙΒΗ θα επιστραφεί έγκαιρα και πλήρως, εάν το μωρό σας γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της πρώτης συνεδρίας κάθε Προγράμματος ή στην πολύ απίθανη περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ. 

Αυτές είναι οι μοναδικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

2.4 Αναβολή συνεδρίας

Σε περίπτωση αναβολής συνεδρίας με υπαιτιότητα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ (π.χ. λόγω τοκετού, ασθένειας κ.λπ.) συμφωνείται από κοινού νέα ημερομηνία κι ώρα διεξαγωγής. 

2.5 Ακύρωση/τροποποιήσεις συνεδριών 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συνεδρία, ώρες συνεδριών, ημερομηνίες ή δημοσιευμένες τιμές πριν την κράτηση θέσης. Οι αλλαγές στις τιμές κάθε Προγράμματος, στις ώρες και στις ημερομηνίες θα ενημερωθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνεδρίας και κάθε κύκλος προετοιμασίας που έχει ήδη πληρωθεί πλήρως δεν θα υπόκειται σε καμία αύξηση των τιμών. 

 

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

3.1 Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους συμμετέχοντες των  Προγραμμάτων HYPNOBIRTHING GREECE δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε συμμετέχοντος κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ και της HYPNOBIRTHING GREECE.

3.2 Η χρήση των τεχνικών που παρουσιάζονται στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE δεν υποκαθιστά τη συμβουλή ή την παρουσία, κατά τη γέννηση ή οποιοδήποτε μέρος της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας, ενός ειδικευμένου ιατρού, μαιευτή/μαίας ή μαιευτήρα/γυναικολόγου. Δεν αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ούτε αποτελεί εναλλακτική λύση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης ή της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες έχετε σχετικά με τα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE και τη χρήση της μεθόδου hypnobirthing, οι οποίες προκύπτουν από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να συζητηθούν από εσάς μαζί με τον επαγγελματία υγείας που έχει αναλάβει τη φροντίδα σας, ώστε να επιβεβαιώσει σε εσάς ή σε τρίτους την ασφάλεια ή την καταλληλόλητα κάθε Προγράμματος πριν το ξεκινήσετε.

3.3 Οι πληροφορίες που παρέχονται στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE ή μέσω αυτών και οι υπηρεσίες μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης ιατρικής γνώμης ούτε αποτελεί υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, της διάγνωσης και της θεραπείας και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή/πελάτη. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιον λογαριασμό και με γνώση και αποδοχή ίδιου κινδύνου στις οποίες προβαίνει o συμμετέχων κάθε Προγράμματος HYPNOBIRTHING GREECE με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 

3.4 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η HYPNOBIRTHING GREECE, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο συμμετέχων κάθε Προγράμματος HYPNOBIRTHING GREECE και αποδέκτης των υπηρεσιών μας. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνουμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

3.5 Η HYPNOBIRTHING GREECE και τα πρόσωπα που συμμετέχουν και εκπροσωπούν αυτήν δεν ευθύνονται για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική ή οιαδήποτε περαιτέρω, ζημία, ποινική ευθύνη ή αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία φυσική ή ηθική, βλάβη της υγείας, λανθασμένη χρήση των συνεδριών, των Προγραμμάτων HYPNOBIRTHING GREECE και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση των συνεδριών, των Προγραμμάτων HYPNOBIRTHING GREECE και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Η HYPNOBIRTHING GREECE διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) σχετικά με όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE όσο και στον ιστότοπο της HYPNOBIRTHING GREECE ή μέσω αυτού από τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικαστικού και ηχητικού υλικού και όσων ακόμη παρέχονται από εμάς και ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

4.2 Απαγορεύεται εν όλω ή έστω εν μέρει η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, μεταφόρτωση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου, παρασχεθέντος υλικού ως ανωτέρω και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της HYPNOBIRTHING GREECE και που λαμβάνετε μέσω της συμμετοχής στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE για δική σας προσωπική χρήση χωρίς όμως να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας.

4.3 Ο εκάστοτε συμμετέχων συμφωνεί ρητώς να μην καταγράψει ηχητικά, οπτικά ή άλλως το Πρόγραμμα HYPNOBIRTHING GREECE ή οποιοδήποτε τμήμα του.

4.4 Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.2 Η HYPNOBIRTHING GREECE, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεσμεύονται να προστατεύουν το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε εγγράφως συμπληρώνοντας την Φόρμα Εγγραφής στα Προγράμματα HYPNOBIRTHING GREECE ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας παραδώσουμε τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς για την καλύτερη από εμάς παροχή των υπηρεσιών μας.

5.3 Ως εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουμε ως αποδέκτες της παρούσας, με συνέπεια και ακρίβεια να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, αποκλειστικά προς εκπλήρωση των ρητά καθοριζόμενων σκοπών με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων κατά τον σκοπό που καθορίζεται εκ των προτέρων για την επεξεργασία. 

Σκοποί της επεξεργασίας αυτής συνιστούν: η ολοκληρωμένη και προσήκουσα παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Συνεπώς, επεξεργαζόμαστε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μας. Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παράσχουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες.

Εάν αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους σε εμάς δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.

5.4 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς είναι αυστηρώς περιορισμένα, απολύτως αναγκαία, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του διαδικτυακού μας τόπου www.hypnobirthing.gr, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα, για το περιεχόμενο της οποίας Πολιτικής δηλώνετε ότι έχετε πλήρως ενημερωθεί προφορικώς αλλά και μέσω του ιστότοπού μας και παρέχετε την πλήρη και ολοσχερή συναίνεση σας στο σύνολο αυτών των όρων.

Τα προσωπικά δεδομένα ενδεικτικώς είναι κατ’ ελάχιστο όριο τα παρακάτω: 1) Όνομα και επώνυμο πελάτη/συμμετέχοντος σε Πρόγραμμα HYPNOBIRTHING GREECE, 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό), 3) Διεύθυνση (Χώρα, Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ), 4) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 5) ΑΦΜ και ΔΟΥ 6) Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (ΠΗΤ).

5.5 Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία: Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών μας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μας και ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

6.1 Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών τροποποιούνται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και αποτελεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία αυτών, άπαντες οι όροι συνομολογούνται ουσιώδεις.

6.2 Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται και καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

6.3 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το!